Advanced - Teaching Business English

Là khóa học nâng cao về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh thương mại. 

Ngày càng có nhiều giáo viên mong muốn được huấn luyện và thành thạo dạy tiếng Anh thương mại. Nếu bạn đã sở hữu chứng chỉ TESOL 190 giờ và mong muốn có thêm bằng cấp về chuyên ngành thì hãy học khóa học này. Các lĩnh vực liên quan đến Tiếng Anh trong kinh doanh thương mại và các kiến thức trong khóa học sẽ giúp bạn có thể xây dựng bài giảng riêng cho mình về dạy Tiếng Anh thương mại.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Unit 1

Types of E.S.P. – this looks at the purpose for which the student needs to learn English, ie occupational eg hospital medical staff; academic eg those intending to study in English mother tongue higher education establishments; for science & technology etc.
TASK – Identifying learners.

Unit 2

Class profiles, needs analysis and motivation
TASK – Identifying learner groups and their motivation. Ways of increasing motivation and maintaining motivation.

Unit 3

Testing and Examinations – looking at placement and diagnostic tests; progress tests; types of testing etc.
TASK – Test design, marking and monitoring progress

Unit 4

English for Academic Purposes –
TASK – Looking at different types of exercise and identifying the purpose of each; note writing etc.

Unit 5

English for Occupational purposes – looking at anaphoric and cataphoric reference, substitution, ellipsis, coherence markers etc.
TASK – Planning lessons on note-taking, telephone skills etc.

Unit 6

Lesson and Syllabus planning – choosing textbooks, designing your own materials.
TASK – Designing a syllabus and detailed lesson plans from given class profiles or your own if you have access to students. There are many examples of exercises and texts given throughout the course.

return to top
icon-messenger
icon-zalo
icon-call